חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 י"א בכסליו התשפ"א, 27/11/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"הספרייה שלי"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 855 - כל המדורים ברצף
חינוך הבנים והבנות הוא היסוד של בית-ישראל
"ודוד עבדי נשיא להם לעולם"!
"הספרייה שלי"
פרשת ויגש
הלכות ומנהגי חב"ד

הרבי עורר מוציאים לאור ואספני ספרים לשלוח ספרי יהדות וסביב לה לספרייה המרכזית, ולקבל ספרי קה"ת תמורתם * רשימת ספרים נדירה שביקש הרבי לרכוש עבורו * חשיבות מופלאה ייחס הרבי לקיבוץ כל החומר הנכתב בנושאי יהדות, ואף ירחונים וכתבי עת, ובקיאותו בפרטי מאמריהם * ועל ספר שחיבב הבעל-שם-טוב * לרגל היום הבהיר ה' טבת – 'דידן דהספרים נצח'

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

להשתתף בהרחבת הספרייה

כתב הרבי בי"ג ניסן תשי"ג (אגרות קודש כרך ז' עמ' ריז):

במענה על שאלתו. הנה מעונין אני בכל עניני דפוס שיש להם איזה שייכות ליהודים ויהדות, וכבר נהגו רבים ששולחים להספרי' שלי מכל הנדפס על-ידם או היו"ל על-ידם, ואף שאין אצלי קופה להוצאה [=תשלום] עבור זה, אבל הספריה שלי מחליפה למי שרוצה בזה על הספרים הוצאת קה"ת...

יצויין כי בנוסח המודעה שהתפרסמה על-פי הוראת הרבי בשנת תשמח והוגהה על-ידו הדק היטב נאמר בצורה מפורטת (עבודת הקדוש עמ' קכז):

"הננו פונים בזה לכל מחברי ספרים, ובראשם רבני ישראל, לכל המולי"ם, ולכל אספני ספרים, בבקשה כפולה להשתתף בהרחבת הספריה הגדולה והחשובה הזאת, להרחיבה בספרי ערך בכל מקצועות היהדות, כולל כתבי עת, חוברות וכיוצא בזה – ובכלל כל חומר שיש לו איזה שייכות שהיא ליהודים ויהדות".

על בניית הספרייה והתפתחותה ראה בהרחבה בספריו של הספרן הראשי שלה – הרה"ג הרב שלום דובער לוין שליט"א, 'ספריית ליובאוויטש' קה"ת תשנ"ג, פרק יו"ד (עמ' קלג ואילך); 'עבודת הקודש אצל הרבי מליובאוויטש' (קה"ת תשנ"ה), וב'בית הגנזים' (קה"ת תש"ע).

ספרים מעניינים...

וכך כתב הרבי למר יצחק אדל בכ"ו ניסן תשי"ט (אגרות קודש כרך ח"י עמ' שלח):

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו ולאחרי זה ספריו אשר שלח ע"י הרב א. ח. שי' גליצנשטיין.

תשואת-חן על תשורתו זו, ובטח גם להבא ישלח לכאן מפרסומו בשטח האמור [=נגינה], כיון שהספריה כאן היא תועלת הרבים.

בז' אלול תשי"ב (האמת והשלום אהבו' עמ' 42) כותב הרבי להרה"ח ר' שלום חסקינד, שנסע בשליחותו למרוקו ולארץ הקודש, כאשר כבר שהה בארץ-הקודש:

בנועם קבלתי מכתבו עם רשימת הספרים שמצא אצל המוכר ספרים. והנה מובן שלא היתה כוונתי שיקנה ספרים, ושבטח יהיה נוסף על זה מחירים גדולים, כי אם בתוך חילוף או בתור תשורה להספרייה שלי ולכן כמו שכתבתי מכבר יציע להמוכר ספרים שיחליפו את הספרים על ספרי הוצאת קה"ת.

ובשאלתו איך להשוות את המחירים, הרי בטח נמצא שם הקטלוג שלנו, ואפשר שגם זוכר בעל פה מחיה הספרים שיציע אותם להמוכר ספרים וכו', ורשום בזה הספרים שמעניינים אותי.

בשולי המכתב באה בצורה נדירה, לפי הנדפס בסדרת אגרות קודש, "רשימת הספרים המעניינים אותי":

1. בית לחם יהודא על ע[ץ] ח[יים], ב' כרכים.

2. לשם שבו ואחלמה 4=5 כרכים – זאץ [=סעט] שלם.

3. שלום ירושלים שו"ת בקבלה.

4. מעיל קודש ובגדי ישע הג' על עץ חיים ושער הכוונות.

5. סידור ר"א שערבי [שרעבי?] 9 חלקים.

6. דמשק אליעזר פירוש על הזהר.

7. בני אהרן פירוש שער הגלגולים.

8. חושב מחשבות = ומגן דוד.

9. כסא מלך על התקוני זהר.

10. ספר המקנה על המצות = ואוהב ישראל.

11. חמדת צבי על תקוני זהר.

12. פתח עינים (שר שלום שרעבי).

13. שער גן עדן.

14. נשמת שבתי הלוי, חידושי התורה, לקט יוסף, נחלת בנימין, דברי שאול על התורה, מנחת העומר.

15. ליקוטי מהרי"ח – על סידור התפלה – מהרי"ח פרידמַן. ג' ח[לקים]. נגלה.

"נהניתי ממנו כמה ציונים"

קצת יותר מחודש ימים קודם לכן, בא' במנחם-אב, כתב הרבי על-ידי הרב חסקינד הנ"ל לאנ"ש בארץ הקודש (צוטט ב'ספריית ליובאוויטש' עמ' קלז):

מחפש הנני למלאת את הספרייה שלי גם בספרי המחברים הספרדים ובספרי קבלה הן מהספרדים והן מהאשכנזים . . הייתי מכיר תודה אם היו משתדלים [ב]אוסף ספרים אלו ולהמציאם לאט לאט אלי.

יצויין שהרבי יציין בשנים הבאות לכמה מהספרים ברשימה זו. יובאו כאן שתי דוגמאות לפחות:

בתורת מנחם – מנחם ציון (כרך ב' עמ' 393) התבטא הרבי על הספר "שער גן עדן – לר' יעקב קאפיל", כי "הספר הובא כמה פעמים בדרושי הצמח צדק... ובשער הספר (דפוס קארעץ) איתא שהובא הספר לפני הבעל שם טוב וחיבבו וכו'".

הספר לקוטי מהרי"ח היה כבר בנמצא אצל הרבי, וכפי שכבר כתב בג' מנחם אב השי"ת לרב גרינגלאס (אגרות קודש כרך ג' עמ' שנו): "ספר לקוטי מהרי"ח ישנו אצלי, ונהניתי ממנו כמה ציונים, מקורי מנהגים וכיוצא בזה".

אחד החסידים שהרבה לשלוח לרבי ספרים חשובים ובמיוחד ספרי קבלה וכיוצא בזה, הוא הרה"ג הרה"ח הרמ"ז גרינגלאס שליט"א, אשר זכה לקבל מהרבי הרבה תשובות מאלפות בענייני ספרים וסופרים.

רק כתבי עת בעלי תוכן

בכ"ד ניסן תשי"ז כתב הרבי לרב חנוך גליצנשטיין (אגרות קודש כרך ט"ו עמ' עד):

מהנכון היה לסדר אם אין הוצאות וקישוים בדבר שישלח להספריה כאן את כל המכתבי-עת דארץ הקודש ת"ו המופיעים ביום ו' ערב שבת קודש שכפי השמועה יש בהם תוכן מענין קיים.

בקשת הרבי לכתבי עת ש"יש בהם תוכן מענין קיים", ולא חדשות חולפות כבעיתונים, מצאנו גם אצל כ"ק אדמו"ר הריי"צ, כאשר כתב בכ"ב שבט תרצ"ז להר"י שמוטקין (צוטט ב'ספריית ליובאוויטש' עמ' קז):

כל עניני דפוס באותיות עברית באיזה שפה שתהיה ובאיזה תוכן ונושא יהודי שיהיה, גם ירחונים, מודעות וקול-קורא'ות . . מלבד מכתבי עתים יומיים, שאינו מעניין.

ובכ' אדר תשט"ו כותב הרבי גם הפעם לרב גליצנשטיין (אגרות קודש כרך יו"ד עמ' שצז):

בטח ישלחו לכאן את השבועון פנים-אל-פנים ואת הספר יחידי סגולה. וכבר עוררתי איזה פעמים, שכדאי להסביר למחברים ומו"לים מכל הסוגים על-דבר התועלת בזה שימצא כל היוצא-לאור על-ידם בספריתנו כאן.

[על הספר 'יחידי סגולה' כתב הרבי מכתב מיוחד ובו הערות מדהימות, נדפס באגרות קודש. ואכ"מ].

בקשת לספרים

הנה כמה מכתבים מהשנים הראשונות בפרסום ראשון, שבהם מזכירות הרבי מתייחסת למשלוח ספרים וכתבי עת לספרייה.

ב"ה, א' אלול ה'תשי"ד

ברוקלין נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצורכי ציבור וכו' מו"ה יחיאל מיכל יהודה ליב שי' [=זלמנוב]

שלום וברכה!

בזה הננו לאשר שנתקבלו לספריית כ"ק אדמו"ר שליט"א 5 הגדות ו 3 מגילות וחוברת ביכורים ילקוט לשבועות.

(מחניים חוברות כז – לא. חוברות למועדים שונים – טו).

בתשואת חן וברכת כל טוב סלה,

ניסן מינדל

מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א

* * *

ב"ה ט"ז מרחשוון תשט"ז

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה יהודה ליב יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

היות שבספריית כ"ק אדמו"ר שליטא חסרים ה"מחניים" חוברות ב, ג, יט; השבועון – כרך א' מספר יח, כ. הננו לבקשו באם יש ביכולתו, יואיל נא להמציא הנ"ל אלינו. ות"ח מראש על טרחתו בזה.

בתודה ובברכה,

א. קווינט

מזכיר

[המשך לאיגרת זו ראה באיגרת מיום ו' כסלו תשטז (אגרות קודש כרך יב עמ' קיט):

ובשאלתו אם נתקבל המכתב-עת מחנים דרך הנספח הצבאי בארצות-הברית.

הנה משך איזה שבועות נתקבל, בשילהי שנת תשט"ו, ומאז נפסק...

וראה שם עמ' קעו, ועוד מכתבים רבים נוספים אל הרב זלמנוב].

פתקי הערות בעשרות חוברות

בראיון ל'התקשרות' (גיליון יד עמ' 16) סיפר הרב מנחם הכהן, שהיה בשעתו עורך 'מחנים', כי בשעה שנכנס ליחידות הראשונה אצל הרבי "היו מונחות כמה עשרות חוברות של 'מחניים'... בכל החוברות היו פתקים, הרבי עבר ממאמר למאמר, העיר הערות ענייניות רבות ואף התייחס לתמונות – בהערות מאוד מעניינות.

"...אף העביר ביקורת לגבי אישיותם והשקפתם של אחדים מבעלי המאמרים".


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)